||

Способи за подобряване на аеродинамичните характеристики на самолета

Компоненти на пълната аеродинамична сила. Аеродинамичен фокус и център на налягане

Четвъртата тема коментира известните способи за подобряване на аеродинамичните характеристики на самолета. Има достатъчно примери от самолетостроенето.

Самолетът се проектира за определена работа (превоз на пътници, товари, специфични задачи на военната авиация). На полетните режими, при които се осъществява тази дейност, протича по-голяма част от експлоатацията и ефективността на самолета като машина там следва да бъде най-висока. Това значи минимални разходи за осъществяване на определената работа. Минимизирането на разходите за експлоатация става чрез прилагането на комплекс от мероприятия, едно от които е аеродинамичното съвършенство на самолета на основните режими за експлоатация. Освен това, всеки самолет следва да лети безопасно във всякакви условия, които може да предложи експлоатацията. Нивото на безопасността на полета е най-важната категория, която определя съдбата на самолета в триъгълника „човек – машина – околна среда“.

При създаването на модели – копия на летящи самолети се копират и редица аеродинамични особености. Успешното им дистанционно управление изисква разбиране на аеродинамиката на схемите и яснота по всички подробности на конструкцията.

Методите за аеродинамичното съвършенство на самолета, които са разработени и прилагани до сега, са основно за:

 • намаляване на съпротивлението на самолета на високи скорости (околозвукови, свръхзвукови);
 • намаляване на неблагоприятните последствия от откъсването на потока на големи ъгли на атака.Върху аеродинамичните характеристики на самолета най-съществено влияние оказват: формата на профила, формата на крилото в план и набора от профили по разпереността, формата на самолетното тяло (фюзелажа) и взаимното разположение на частите на самолета.
 • В тези две направления е разгледано по-нататък състоянието на въпросите към настоящия момент. С навлизането на компютърната техника в авиацията, редица технически решения може да бъдат проверени при моделиране и това съществено разшири възможностите за подобряване характеристиките на самолета.

. . .

Вижте цялата Тема 4 – Способи за подобряване на аеродинамичните характеристики на самолета


Литература по темата

 1. Аэродинамика и динамика полета маневреных самолетов, авторский коллектив под редакцией Н.М. Лысенко, Москва, Военное издательство, 1984 г., стр. 104, 126
 2. Бадягин А.А., С.М. Егер, В.Ф. Мишин, Ф.И. Склянский, Н.А. Фомин Проектирование самолетов изд. „Машиностроение“, Москва 1972 г., стр. 103, 173, 174, 336, 337, 351
 3. Бехтир П.Т., В.П. Бехтир   Практическая аэродинамика самолета Ил-18, изд. Транспорт, Москва, 1972 г., стр.30, 136
 4. Девис Д., Пилотирование больших реактивных самолетов изд. „Машиностроение“, Москва 1975 г. стр.140
 5. Микеладзе В.Г., В.М. Титов, Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет изд. „Машиностроение“, Москва 1990 г. стр. 23
 6. Остославский И.В. Аэродинамика самолета Гос.изд. Оборонной промышлености, Москва 1957 г.
 7. Теория и практика проектирования пассажирских самолетов, авторский коллектив, под редакцией Г.В. Новожилова , изд. „Наука“, Москва 1976 г, стр. 12, 13, 17, 309
 8. Цикош Э. Сверхзвуковые самолеты, Москва, изд. „Мир“, 1983 г перевод с польского, под ред. В. Г. Микеладзе и Е. В. Зябрева – стр.59
 9. Mark Beaten, John Poniatoff, Wonder Weapons, Copyright 2005 by Horizons Publishing Co.Inc. (в България издателска къща ICON – София 2007 г. издава като „Оръжия на възмездието“).
 10. 10. Материали от интернет.

Димитър В. Йорданов