||

Основни понятия в динамиката на полета

Основни понятия в динамиката на полета

В петата тема са разгледани основните понятия от динамиката на полета: координатните системи, характерните скорости и режими на полета на самолета. Има информация за устойчивост и управляемост, работата на пилота, както и основните разлики в управлението на пилотируеми и безпилотни апарати. Разгледани са типови полети, както и най важните сведения за фигурния пилотаж, екстремните полети и абсолютните рекорди на скорост и височина.

Динамиката на полета е раздел от механиката, в която се изучава движението на летателния апарат под въздействието на силите и моментите, които действат на него. По методически причини първо се разглежда движението на летателния апарат в пространството като материална точка (център на тежестта), в която са приложени всички сили. Това значи, че процесите на създаването на силите и тяхната ориентация не е предмет на тази част от динамиката на полета (наричана още траектории на полета). Счита се, че на самолета не действат неуравновесени моменти. Изучаването на движенията около масовия център е друг раздел и се нарича устойчивост и управляемост.

Траекторията на полета в най-общ случай е пространствена крива, по която се движи масовият център на апарата. Във всяка точка от траекторията скоростта на движение на масовия център е насочена по допирателна линия към пространствената крива. Видът на траекторията се разглежда относно земната повърхност в нормална – земна координатна система O0XgYgZg, в която центърът O0 е разположен на повърхността на Земята, а ос O0Yg е насочена по местната вертикала от повърхността на Земята нагоре. Ос O0Xg се избира от условията на навигацията. Тя може да бъде насочена по т. нар. линия на зададения път (нанесена на карта линия между началния и крайния пункт на полета). Ако не е указано специално как е насочена ос O0Xg, то се приема, че е насочена от запад на изток. Проекцията на траекторията във вертикалната плоскост на нормалната – земна координатна система се нарича профил на полета, а в хоризонтална – маршрут.

Ориентацията на вектора на скоростта се определя от ъгъла на пътя Ψ (ъгъл на изкривяване на траекторията в хоризонтална плоскост) и от ъгъла на наклона на траекторията във вертикална плоскост Θ. Ъгълът на пътя Ψ се измерва между ос OXg и проекцията на вектора на скоростта върху местната хоризонтална плоскост. Той се увеличава, когато маршрутът се изкривява наляво Ъгълът на наклона на траекторията във вертикална плоскост Θ се измерва между вектора на скоростта и местната хоризонтална плоскост. Той се увеличава, когато самолетът извършва криволинеен полет с набиране на височина.

В частни случаи се получават траектории само във вертикална или само в хоризонтална плоскости.

. . .

Вижте цялата Тема 5 – Основни понятия в динамиката на полета


Литература по темата

  1. Галашев Е. С., Н. М. Лысенко и др., Аэродинамика и динамика полета маневренных самолетов, ВИ, Москва 1984 г.
  2. Медников В. Н., Маневрирование на самолете – истребителе Воениздат, Москва, 1975 г.
  3. Интернет

Димитър В. Йорданов